سقوط ۸ درخت بر تأثیر وزش باد از حداکثر در اصفهانمدیرعامل گروه پارک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای بی تجربه شهرداری اصفهان ذکر شد: وزش باد از حداکثر در روز چهارم فروردین (دیروز) در نتیجه سقوط ۸ اصله درخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۶ اصله درخت شد، با این حال خسارت جانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پولی به خودروی ساکنان وارد نشد. . .
مجید عرفان منش افزود: {به دلیل} وزش باد از حداکثر بهاری در اصفهان، نیروهای فضای بی تجربه شهرداری در کنار هم قرار دادن باش هستند.
مدیرعامل گروه پارک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای بی تجربه شهرداری اصفهان ذکر شد: ریزش چوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرار شاخه ها اصولاً {به دلیل} خشکسالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خسارت ناشی اجتناب کرده اند آفات است.
عرفان مانیش افزود: پیش سوراخ بینی تبدیل می شود در زمان وزش باد از حداکثر نوروزی ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران اجتناب کرده اند پارک را انتخاب کنید و انتخاب کنید روبرو شدن زیر چوب کهنسال اصفهان به طور قابل توجهی در محیط زاینده رود {به دلیل} خطر برخی چوب خودداری کنند.
وزش بادهای از حداکثر بهاری در اصفهان به همان اندازه اواخر وقت شکسته نشده دارد.