سفرهای نوروزی به افراد نیز رکورد شخصی را شکست
تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید البرز همراه خود سهم حدود ۲.۵ میلیون پلاک در رتبه اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید خراسان رضوی، فارس، مازندران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصفهان در رتبه های بعدی قرار دارند.