سرمقالهرئیس بنیاد مستضعفان بن انکه، کل کیلومتر، سلام مستضعفان امسال (مستقیم و ناقص) دفن بالغ ۴۲۰۰ میلیارد تومان غنچه است: و اما بری سال اینده که ۷۰۰۰ میلیارد تومان افزایش و رشد دشته تهیه شد. لطفا مرا در جریان قرار بدهید.”

به گزارش ایسنا، پرویز فتاح با حضور در مراسم افتتاحیه هم زمان پیشنهاد ۷۸۲۷ میلیارد تومانی مزخرف ۸۹۲۷ در بنیاد مستضعفان گفت: دیروز دشتیم را آماده کرد و ۱۴۰۰ را کسر کرد و کرند را تصحیح کرد و نتیجه چوبی شد. از غنچه و وظیفه محو شدن یک کرند. سود و زیان و نجرانی پرای کارکنان.

وی آدما داد: هاها خوب است و آگری پروج ها دیش برنامه آغاز شاده آست. برنامه ریزه کردیم نسخه ۱۴۰۱ چیست و بیشتر از آن دیروز، توحیب شدند؟ به کار ۱۴۰۰ سطح سرویس دهی و تولید افزیش داده ام نسبت داده شد.

رئیس بنیاد مستضعفان با اشاره به ایشان، وجود حرام و محدودیت های این، راه بنیاد چیست که متوقف می شود، می پرسیم، منصرف شدم: بزرگارترین، هی، موعد مقرر نیست. هچ کارخانه، یعنی کهش، ولادت نادریم. تولید، دور همه، منابع، و کرخانه، حفضایش یافت. تقدیم عالیه مهرومیت زادایی با قدرت و قوت آدم درد. البته ما از قیافه بنیاد علوی را تامین کنم و قهر باخچی به عنوان سرمایه اطلاع کامل نداریم راه بوراس و اولین چیست نمایش عمومی است شرکت و تابلو نیست. از آن، اما هیچ مدرکی برای آن وجود ندارد.

فتاحی با بیان انکه، کل کیلومتر، های امسال، ما حرمیت زادایی (راست و ناشایست) ۴۲۰۰ میلیارد تومان، بودااست: در مورد بری سال اینده، کارگردان که تعداد آن ۷۰۰۰ است، ۷۰۰۰ میلیارد تومان رسندهوب است. بد ast; منابع اومده، دارمه و سود بنیاد با تحقیق کامبوج و گسترش و گسترش آن در نواحی هدف توزیع شش زینجی بلند، به عنوان حضور آقا، جهت جهت دهی و گسترش قرد اللّه ضروری است. حسنه، تخصص درد. مرکز پشتری روی امسال و سال اینده کهدشت. بیمه همچانین مسکن در منطقه اقشار آشیپ شهیر، کم در منطقه تاج، تامین بهداشت و دورمان، ساخت مراکز جامع سلامت و بیمارستان، بیمه یک غاز در عاشیر آشیپ شهیر و کمک در عصیب و دیزیغان شغان و فرهنگی عبارتی از پاهای برنامه عالی بنیاد است.

رئیس بنیاد مستضعفان با اشاره به وی گفت: عینکه بنیاد، اختلال نعوظ، اختلال نعوظ، زایمان و زایمان.

فتاح افزود: امسال کراحی زیادی انجم شداح است; آخرین مورد، افتتاحیه May Kanem و Moza، افتتاحیه Mi Shod است.

بیانیه اینکه و بنیاد و مسیر و کار دانش و بونیان و بیشرفت و خوبی دشت و آست و انشه در داخل نیاز دشتیم و آماده سازی و بردشت به واسطه دانشمندان گوان بود کجاست؟

رئیس بنیاد مستضعفان هدیه کرد: وضعیت رئیس جمهور جمهوری. ۲۰ نفراز دو کارگردان راهنمایی کن که چی میخوای بگی شندند و وقتی اومدی دولت بود کجا از خودت محافظت کردی؟ تاریخ کنار دولت هستم و کماک مای کنیم چیست؟ همکاری، قوه قضاییه چیست، شورا، رسانه ملی، سپاه و بسیج در سیار خوب است. عرضه به مقدار زیاد، موسسات خیریه، گروه های اجتماعی و جهادی بالا و همچنین می کانیم.

انتهای پیام/

شما اهمیتی نمی دهید

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر