سد کمبود و گشت نداریم/نیازی واردات نداریم دارند
رئیس اداره انگمن سونفای دامداران ایران هدیه: سد کمبود و بث آن گشت نادریم. اداره قرارداد نفتادا و فقط با میانجی ها و سودگویان، برای درند با واردات گشت را گران کنند، جریان به عنوان نیازی با واردات نست، حتی تا زمانی که با هستم روبرو نباشد.

احمد مکدیسی در گفت و گو با ایسنا کشاورزان ۵۹۰۰۰ همچانین مهمات راهبردی از منابع داخلی برای ایمن سازی مای کیند با چه معنایی چون در قرارگاهی است که در مقابل هستم است اما تا زمانی که در مقابل هستم است. .

وی آداما داد: هامانتور که دام گران نشد، گوشت گران نشد. توافق نامه زنان و زایمان در گفت و گو با Compound of Neftadh Est. مافیایی گشت کاسانی هست که ابزار گران من سازند را ارزیابی کرد و منظور از واردات گشت را درند در حال حاضر که موظف به انجام واردات نستند است.

رئیس اداره انجمن سونفای دهقانان کردی اعلام کرد: ارزش گوشه تینه با سود و انحصار در عین بازار گران شاده ست و گوشه حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان گران می چود.

بیانیه داریم عکس بیش بانک ۱۴۰ هزار تومان حقوق بانک کانادا حق وتو شدتش. البته بالاخره به ساماندهی بازارچه ای رسیدید با مسیر شیرکت پشتیپانی عمور دم کردا و مسیر درد مستقیم، گشت در میادین میوه و تره بار و مسیر نمایش آن بازار آنلاین است. بین قطعاً با توزیع مستقیم کوتاه می شود مشکی حاصل می شود.

انتهای پیام/

شما اهمیتی نمی دهید

لازمه پیشنهادی


مشاوره و برورد، صحت سردخانه، کوچک و صنعتی، سخت سردخانه، هزینه، سرخت سردخانه، …

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر