سخنرانان باید حضوری در نظر گرفته شده در دنیای آنلاین ما داشته باشند – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم جعفرزاده عصر بلافاصله دوشنبه در کنفرانس مبلغان را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحانیون در استانداری اردبیل گفت: دکترین فوق العاده مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزشمندی است.

وی به حضور جسورانه مبلغان را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحانیون در جهان های مختلف ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصریح کرد: همراه خود ملاحظه به شرایط ولیعهد، این سیستم های مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس همراه خود تمیز امیدواریم پس اجتناب کرده اند گذر اجتناب کرده اند کرونا، شاهد آغازی یک بار دیگر در خندق توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبیین قطعا ارزش آن را دارد های دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلامی باشیم.

مدیرکل بازاریابی اسلامی استان اردبیل همراه خود احترام اجتناب کرده اند همکاری خوشایند فرمانداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ائمه جمعه شهرهای مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بسیج کلی راه جهاد ذکر شد: حضور مسئولان در مساجد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک به احیای قطعا ارزش آن را دارد های دینی». این عامل خوبی است کدام ممکن است ممکن است تهدیدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب های اجتماعی را خلاص شدن از شر تدریجی.

حجت الاسلام جعفرزاده تاثیر بی بدیل بازاریابی دینی در کاهش آسیب های اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید دغدغه های این بخش را فوق العاده ارزشمند عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: موقعیت مبلغان دینی نیز {در این} زمینه فوق العاده ارزشمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاتی است.

وی نیاز ساخت محتوای دقیق در کمک به جهاد همراه خود تفسیر توسط طلاب، روحانیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغان را بازگشت به شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: در بخش قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولاً صاحبان کتاب آسمانی باید جهاد گرانقدر در مساجد تحمیل شود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله ها برای کمک. ۱۰۰ مسجد ارزشمند تفسیر قرآن در ماه مبارک رمضان ایجاد شد.

حجت الاسلام جعفرزاده افزود: در امتداد طرف خیر بزرگی کدام ممکن است قرآن ممکن است به آیات آسمانی برای گروه بیاورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آیات آسمانی ملاحظه تدریجی، نیازمند دقیق احکام دینی اجتناب کرده اند سوی علما را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحانیون هستیم کدام ممکن است بتوانند این احکام دینی را به صورت از واقعی به مردمان حاضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستند سازند. منبرها.”

وی ماه مبارک رمضان را فرصتی بی بدیل برای توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبیین قطعا ارزش آن را دارد های دینی، اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده ای عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه داد: ملاحظه به محتوای دنیای آنلاین ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور عالمانه مبلغان {در این} جهان فوق العاده حیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاتی است.

حجت الاسلام جعفرزاده در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی ذکر شد: برای جلوگیری اجتناب کرده اند تهاجمات باکلاس {در این} بخش، حضور دیر یا زود در دنیای آنلاین ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخگویی فوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شفاف به امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوعات مطرح شده حیاتی {است تا} متجاوزان بتوانند این کار را انجام دهند. . اجتناب کرده اند این فضایی کدام ممکن است برای مسموم کردن گروه استفاده تبدیل می شود استفاده نکنید.

وی همراه خود ردیابی به خطیر بودن مأموریت جهاد در تأیید فرمایشات مقام معظم مدیریت ذکر شد: همه روحانیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغان دینی باید اجتناب کرده اند جایگزین ماه مبارک رمضان برای تبیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبیین دستاوردهای نظام اسلامی استفاده کنند. “

حجت‌الاسلام جعفرزاده – مهار توانایی ۱۲۰۰ زن مبلغ وی همراه خود تشریح امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوعات مختلف گفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصریح کرد: باید بیش اجتناب کرده اند قبلی اجتناب کرده اند قابلیت دنیای آنلاین ما {در این} بخش استفاده شود.

مدیرکل بازاریابی اسلامی استان اردبیل اصلاح جایگاه مسجد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتلای این محل قرارگیری مقدس را در اندازه مختلف بازگشت به شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: باید تأثیر مسجد را در مرحله را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا ارزش آن را دارد آن ببینیم. انقلاب اسلامی عوامل مثبت دلیل دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام دهید.