ساعت کاری موسسه مالی ها در ماه مبارک رمضان گفتن شد
شورای توافق موسسه مالی‌ها در نامه‌ای ساعات کاری موسسه مالی‌ها در ماه مبارک رمضان را همراه خود کاهش خوب ساعته ساعت کار شعب موسسه مالی‌ها گفتن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساعت کاری موسسه مالی‌های دولتی اجتناب کرده اند ساعت ۷:نیم ساعت در ماه مبارک رمضان {خواهد بود}. صبح. به همان اندازه ساعت ۱۳ را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجشنبه به همان اندازه ۱۲ ظهر.