زن روانی سه فرزندش را کشت
مادر ۲۷ ساله ای به تماس گرفتن «زهرا الف» در حالی کدام ممکن است همسرش اوج کار بود سه فرزندش را بر تأثیر ناراحتی های عصبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلافات خانوادگی کشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس شخصی را حلق آویز کرد.