“زمان” غذا خوردن چقدر مهم است؟
کارگران شیفت شب تا ۲۰ درصد از نیروی کار در جوامع صنعتی را تشکیل می دهند و مسئولیت مستقیم خدمات بیمارستانی، کارخانه ها و سایر خدمات ضروری را بر عهده دارند. کارگران شیفت شب اغلب تضاد بین ساعت بیولوژیکی خود و رفتارهای روزانه مانند چرخه خواب/بیداری و روزه/تغذیه را تجربه می کنند. مهمتر از آن، خطر ابتلا به افسردگی و اضطراب در این جمعیت ۲۵ تا ۴۰ درصد بیشتر است.