زائران به مرزهای مهران نروندرا انتخاب کنید و انتخاب کنید ولی مهران در ممانعت از رفتن از مرزهای مهران اظهار داشت: زائران به مرزها نمی توسعه.

عقیق: علی عباس شافعی در حدیث بر دردوی از ممنوعیت تردد زمینی از مرزهای مهران خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: تردد از مرزهای مهران ممنوع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکان تردد زائران {وجود ندارد}.

ولی مهران اظهار داشت: مرزهای در سراسر جهان مهران بسته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید زائران اجازه رفتن از آن مرز به عراق را ندارند.

الشافعی دلیل برای بسته شدن مرزهای مهران به روی زائران را شرایط نامناسب برای شیوع کرونا عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: عراق از ورود زائران به این محدودیت ها جلوگیری می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها به {افرادی که} ویزا دارند با استفاده از سفارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنسولگری عراق اجازه می دهد. “

ولی مهران در طولانی مدت اظهار داشت: از هموطنان گران تقاضا داریم از بازدید به مهران منظور خروج از آن مرزها خودداری کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارزه کردن بازدید را تحمل کنند.