روز با بیرون نابودی برای مبتلایان قلبی در لرستان
ایسنا/ لرستان معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی لرستان ذکر شد: استان زمانی را با بیرون فوت مبتلایان قلبی سپری کرد.

مریم کوچکی اظهار کرد: ساعت شب قبلی هیچ فرد مبتلا عروق کرونر در لرستان فوت نکردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۸ فرد مبتلا جدید عروق کرونر تعیین شدند.

وی افزود: ۹۹ فرد مبتلا تحت تأثیر بیماری عروق کرونر هر دو نامشخص به بیماری عروق کرونر به امکانات درمانی لرستان منتقل شدند.

این مقام به فرماندهی همراه خود خاص اینکه تاکنون ۲۱۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۴۳ نفر اجتناب کرده اند اهالی لرستان به کرونا مبتلا شدند، اضافه کرد: انواع قربانیان کرونا در لرستان ۲۸۰۵ نفر است.

کوچکی ذکر شد: شهرستان های بروجرد، کدشت، الیگودرس، سیلسیله، ازنا، بولدختر، شگنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رومیشکان در ایالت زرد کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستان دورود در ایالت آبی قرار دارند.

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی لرستان افزود: هفته قبلی اسبابک ها خرم آباد، بروجرد، دلفان، سیسیله، بلوختر، رومیشکان در دورود، کهدشت، الیگودرس، ازنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شگنی در وضعیت زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نارنجی قرار گرفتند.

انتهای پیام

لینک تأمین

محتوای پیشنهادی


وی بر نیاز شکست رئیس جمهور روسیه تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: