روزنامه ۱۹ دی: درصورت سهمیه بندی شدن نان، فقرا گرسنه‌تر می‌شوند
باید سوگمندانه اعتراف کرد، امروز بعد از سی سال بخش ناکارآمد سیاست تعدیل اقتصادی دوران سازندگی که کنار گذاشته شد و به تعبیری تعدیل شد امروز توسط دولت سیزدهم با همان استدلال ولی با شعارهای اصولگرایی به اجرا گذاشته شده است.