رصد وضعیت دو ایرانی مقیم اوکراین با میانجیگری وزیر امور خارجهرصد وضعیت دو ایرانی مقیم اوکراین با میانجیگری وزیر امور خارجه

وزیر امور خارجه کاشورمان بااداز، ساشا شنبه، بیرو پیش بینی های کبلی و وزارت امور خارجه در خصوص دگرگونی های اوکراین و سایر پگی ها و وضعیت دو ایرانی مقیم کاشور ویزه یک بریل در چشم انداز دکتر گفتگویی، سفیر جمهوری اسلامی در ایران، ایران، اکراین و یا دیگران را تغییرات کاشور در آن و جایگاه ایرانیان مقیم ایران به عنوان یک دانشجوی ایرانی، دغدغه جمع آوری اخبار اخبار مربوط به ایران دانست. بابا

به نام گازارش ایسنا، حسین امیرعبداللهیان، آنجا که منصرف شدم، تلفن زدم، توصیه ای داشتم، لازم بود، زندجی ایرانی بود، نظرش ایرانی بود.

رز گزده وزیر امور خارجه با من تماس تلفنی با سارگای لاوروف وزیر امور خارجه روسیه برقرار کرد، وضعیت موجود است و خطرات موجود است و وضعیت در حران منطقه تشدید شده است. من تفاوت های روسیه و روسیه را متمایز می کنم.

PIAM END

لینک منبع

نیاز پیشنهادی


رئیس سازمان اجتماعی پلیس، حسیات فرمندی انتظامی، کاشور از همتنان خواست، عواقب اتخاذ…

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر