رسمیت بسیج در محیط تفریحی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبنان. چرا!؟


به گزارش تابناک رضوی، محسن زنگنه همراه خود ردیابی به حواشی رخ داده در دیدار روز قبل از امروز گروه های سراسری فوتبال ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبنان در ورزشگاه امام رضا (علیه السلام) مشهد ذکر شد: همراه خود ملاحظه به این حواشی من می خواهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه گروهی اجتناب کرده اند نمایندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر ملت نیازمند سند علت این تخلف شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفته بلند مدت به ریاست مجلس نمایندگان حاضر شد.

وی افزود: هدف اجتناب کرده اند قالب این پرس و جو اجتناب کرده اند وزیر ملت تحمیل زمینه برای روشن شدن موضوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد همراه خود عاملان بالقوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این جلوگیری اجتناب کرده اند اهانت به دشمنان در ابتدای سال جدید است.

مشاور افراد خراسان رضوی در مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی در مجلس تاکید کرد: صرف تذکر اجتناب کرده اند علت حواشی روز قبل از امروز {در این} مسابقه فوتبال را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه علت ممانعت اجتناب کرده اند حضور بانوان در ورزشگاه چه بود، پیام بی نظیر ما برخورد همراه خود اینها. کدام ممکن است در مقابل سکوت، اقدامات تحریک آمیزی برای فضاسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت استراحت افراد انجام داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ملت قیمت تحمیل می کنند.