ردیابی ها لوله سرقتی نمایندگی نفت در زباله دان گچساران اختراع شد


به گزارش تبناک کوگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد به نقل اجتناب کرده اند پایگاه خبری پلیس، سرهنگ «ارسلان خادمیان» در عمیق این خبر اظهار داشت: پس اجتناب کرده اند اکتسابی خبری مبنی بر انبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبار، از لوله سرقتی اجتناب کرده اند نمایندگی نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت در هدر. عالی انبار در شهرستان جاچساران همراه خود توافق مقام قضایی موضوع در اصل کار ماموران کلانتری ۱۱ این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران همراه خود انجام اقدامات در عمق پلیسی نسبت به ایجاد انبار ضایعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختراع بیش اجتناب کرده اند ۱۰ تن لوله سرقتی اجتناب کرده اند نمایندگی نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت کدام ممکن است به طرز ماهرانه ای {در این} انبار جاسازی شده بود.

خادمیان تصریح کرد: {در این} اتصال ۳ متهم دستگیر شدند کدام ممکن است امتحان شده برای ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیری سایر سارقان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالخرها در اصل کار ماموران پلیس توجه گچساران قرار دارد.

رئیس فرماندهی انتظامی شهرستان گچساران تصریح کرد: متهمان پس اجتناب کرده اند تشکیل پرونده برای سیر سطوح قانونی عرضه مرجع قضائی شدند، لوله ها اجتناب کرده اند انبار پسماند خارج را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نمایندگی استفاده از نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت عرضه گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ضایعات. انبار پلمپ شد