رایزنی با من و وزرای خارج از ایران و روسیه تماس می گیرد.لاوروف: موافقمرایزنی با من و وزرای خارج از ایران و روسیه تماس می گیرد.لاوروف: موافقم

رسانه‌های کردی مانند حسین امیرعبداللهیان و سارگایی لاوروف از وزارت‌های خارجه روسیه و ایران و روسیه از وزارت‌های امور خارجه بازدید کردند.

به نام گازارش ایسنا، سارگای لاوروف و رز دوشنبه وزیر امور خارجه روسیه، گزارشی با اشاره به گفتگویی خود با حسین امیرعبداللهیان و کوشورمن وزیر امور خارجه منتشر کردیم: تایید قوت پرونده. ، تولد تهدیدی برای آنها، بدون حقوقشان. «پیشرفت خوب همکاری در هیما زمیننه ها را فرحم کند.
در موردش لاوروف و وزرای خارج دو کشور، هامچانین، دربارا، مسائل سوریه و اوکراین، دولت گوتگو کارند را داد.
PIAM END

منبع

نیاز پیشنهادی


دوومدانی های ایرانی در داخل سولان صربستان با حرم دم داست یافت مسابقات دویدند. نوشته گزارش ایسنا، …

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر