رابرت مالی: ما متعهد به دیپلماسی معنادار با ایران هستیم
هشتمین دور مذاکرات لغو تحریم ها که از ۲۶ آذرماه سال گذشته آغاز شده بود، در ۲۰ اسفند ۱۳۹۳ به پیشنهاد رئیس امور خارجه اتحادیه اروپا به مرحله نفس گیری رسیده بود و مذاکره کنندگان برای مذاکرات سیاسی به پایتخت های خود بازگشتند. برای اتخاذ یک تصمیم سیاسی در ایالات متحده