دیگیر در سد لیتیان بزرگ شد و رودخانه جاجرود پرای آبیاری از کردها بهره می برد.رئیس اداره جنگلداری و جنگلداری اداره کل منابع طبیعی و آبخازداری آستان تهران و اما اکنون آب پک در آلوئیت ع.

Yunus Babaii der gift wgo ba esna ما دربارا، نفوذ کم آبه و خاکسالی بور کاشت و تغییر گون هی گایاهی گیف: روش مرقبات و آبیاری اداره جنگل و مدیریت همه منابع طبیعی و آبخازداری کوشور پا روش سبزه جنگلداری. فاها ها ها در کورس آنها بالاند بوده و نیاز زیادی با آب درند، ماه آن به عنوان جنگل کاری از مای کنند و انجم مای دهند بهره مند است.

رئیس اداره جنگلبانی و جنگلداری، اداره کل منابع طبیعی و آبخازداری، آستان، تهران اوزود: شاهداری، ها آبیاری، استفاده از آن، و دستگاه عالی آپاری، بهره مند از آن، و امکانات نیز درند، امور استان محدودیت ماه

وی افزود: مناطق امتدادی در بخش جنجل، مناطق با توپوگرافی بالا و شپبالای ۳۰ درساد است و البته در زمین، ها-هموار، هی-شادیدی منند- حدیات خاک، جود درد، زیره هرچه، شیب. -منطقه دارتر-بشاد، مخاچ-مخاک شد. عمق آن چقدر است؟ پرداخت به عنوان گونهای سازگار و کمنیازی که میتونند با سرعت سازگره شانده و پایداری پدا کنند، سود شد.

رئیس اداره جنگلداری و جنگلداری، اداره کل منابع طبیعی و آبخازداری، آستان تهران، آدم داد: اوج خشکسالی از نیما دوم اردیبهشت، ماه آغاز می شد و دار آن زمان گایه به آب بیشتری و آدا آیداز نی. -مه، اکتبر. کجاست پیک پینگ ماه باید باه گوونه یعنی ناحیه چود که دو متر، تنچ آبیاری را دشته باشم و درساد ریش نحل به حداکال پرسد.

ما دربارا گونه های گایاحی منبعی به نفع گسترش فضای سبز هدیه: همیشه گونه های جنگلی کاشتا می شوند زیرا گون هایباگی و فدای سبز گمشده گون هستند و در خاک و آپ زیدی زادی زادی زادی زادی و در وحشی. از دوستدار، اطراف زست هستند از کانیم من استفاده می کند.

بابایی درباره حدود حآبی و ردپای ناحیه من درابیاری: مصادر ابی ماهر سال با ماشین محدود می چود. بری آبیاری سد لتیان و رودخانه جاجرود آب را پامپنگ می کردیم اما می توانم شربتی از تهران ها ار اولویت بنوشم نبرین نامی توانیم منند سال سلام چه منابع منفعت از کنیم و شید مناسب برای استفاده در پشادی شهر. . او بازنشسته، شدند که به جی اب شاه از فضلاب است که از کنند بهره برده است.

راه آدما داد: شواهدی از منطقه عملیاتی، نقطه اوج توپوگرافی، وضوح بالای دار و تصمیم فادللب یا پامپنگ آپ و ابیاری، پاساب نادریم، برنامه ابیاری، تغییر وجود دارد. of dad یعنی سرشماری رای آبیاریها. آبیاری ها به گونه آی که کیاه باتوند با کم آبه سازگار شد. دو قاعده دارد: دوران زنبورستان من کجاست و ساعتم در طول بکشاد باید تا پینگ سال است، اما ملاحظات من در مناطق استانی و کوثری است که اجازه تماس با من را ندارم، ملاحظات خرید به نظر من دیده می شود و زنبورستان من یک تخصص بزرگ است. مناطق دشته بشند و بائد هر سال نظارت شد، برنامه در حال گسترش است و حضور دشت بساد در حال رصد است.

رئیس اداره جنگلداری و جنگلداری، اداره کل منابع طبیعی و آبخازداری، آستان، تهران، درباره، نفوذ کمابی و کمبود، ملاحظات اداره بخشداری و گسترش فضای سبز گفت: تغییرات. اینچنین چون درم دیجاد آزاده شهرآزد رستاها محجیل کردیم نابارین برنامه پویش را تغییر دادیم که شمیل کاشت پرخای روستایی شاد.

راه اوزود: در نظر اجاد پارک حی رستایا و آوزیش سرنا فادی سبز رستاها و شهرا، اراضی ملی، کیشت کاشت و اجاد فازی، سبز را شنسایی کردات هدف و تصمیم به شدت فرقه که رستاها و خوشداران. خوشدریها. سرنا فادی سبز.” مدیریت مناطق روستاها، منطقه یک منطقه، با شش منبع مردادماه و قابلیت های بیاد به عنوان ماپرسند. آغار که اراضی محدود است، اراضی با محدودترین حدود به نظر من و آغداری ولسوالی آنها نادریم.

رئیس اداره جنگلداری و جنگلداری، اداره کل منابع طبیعی و آبخازدری، آستان، تهران، سرچشمه پارسیان است و کاشت گفت: این ماشین مهمی است. نجهداری نیهال پس از کاشت در سه تا پینگ سال اول با ماشین مهم و زندگی من.

بابایی در پایان کردی اعلامیه: روش حی ذکر روش حی، ناحیه من، سازمان، جنگل هاست که با، حفظ اراضی ملی، با افزایش سرنا فادی سبز، کماک می کیند و جانبه تفریحی و تفریحی دریحی.

PIAM END

لینک منبع

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر