دکتر.


به قسمت کامل گوش دهید -> https://apple.co/2QGqkjG

در نمایش امروز ، عصب شناس با استعداد استنفورد ، دکتر. اندرو هو هوبرمن است. ما در مورد تأثیرات مثبت استرس ، روزهای او به عنوان اسکیت سوار بدون جهت صحبت می کنیم و بله – حتی این شلوارهای تنگ عاشق کار هستند ، سعی می کنند تعادل زندگی را درک کنند. دکتر. هبر برمن در توضیح ایده های پیچیده به زبان هر انسانی کار منحصر به فردی انجام می دهد. او مهمان است. من باید بارها و بارها برگردم تا در مورد مردم و واکنش هایمان صحبت کنم. لذت بردن!

دیدگاهتان را بنویسید