دومین زمینه سیاه دانش شده در چین پیدا شد
زمینه سیاه تولید دیگری هواپیما روز چهارشنبه پیدا شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای اطمینان از کارشناسی به پکن فرستاده شد.