دمای ایلام در جاری {افزایش است}


بر ایده بررسی ها پذیرش درد; مجتبی مهین پرست اظهار داشت: دمای هوا در مناطق سردسیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتدل بین ۲۵ به همان اندازه ۳۰ سطح سانتیگراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سایر مناطق است.s gersir علاوه بر این به ۳۲ به همان اندازه ۴۰ سطح سانتیگراد می رسد.

وی اظهار داشت: بر ایده نقشه های تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر ای سامانه بارشی {در این} مدت در استانداری پرانرژی نیست.

میهن پرست افزود: کشاورزان به آگاه بیبا بیرون بارش پایین های کشاورزی شخصی را آبیاری کنند.