دلیل بارندگی شدید تابستان چه بود؟
فردوسین از اعضای هیات علمی گروه جغرافیا دانشگاه مشهد گفت: گسترش کم فشار در قسمت پایین جو بر فراز مرکز ایران به سمت جنوب همراه با حرکت سمت شمال پرفشار گرمسیری. منطقه و انتقال مقدار قابل توجهی رطوبت از دریاهای جنوب، شرایط مناسبی را برای وقوع بارندگی ها ایجاد کرده و سد سنگینی را بر روی ایران ایجاد کرده است.