دستور زاکانی برای صحت و سقم چگونگی جراحت شهردار ناحیه ۳ منطقه ۱۹
سخنگوی شهرداری تهران: در صورت تایید این نظریه، حتما برخورد قاطعی با هرگونه بی‌صداقتی صورت خواهد گرفت.