در زدن در خیابان سرگرم کننده استابوالقاسم طالبی کارگردان سینما گفت: او فرزند محمدرضا منگل است! به مردم می گوید از ساعت نه مست شوید، ۹ میلیون ماشین در تهران وجود دارد، هر کدام می خواهند رانندگی کنند، یکی از آنها دیوانه می شود و می خواهد با دیوانه کردن مردم حرکتی انجام دهد. گاه این گونه مجالس و صداها برای برخی ظاهری طرفدار دارد.