درگیری در دانشگاه شریف و خیابان های اطراف
بعداً وزیر آموزش عالی شخصاً برای فرونشاندن درگیری به دانشگاه شریف رفت و با نیروهای امنیتی، استادان و دانشجویان گفت‌وگو کرد و در نهایت توانست ترتیبی دهد که تعداد قابل توجهی از دانشجویان به سلامت از دانشگاه و اقامتگاه‌های دانشجویی خارج شوند.