دبیر ستاد حقوق بشر: دانمارک کودک ایرانی را به خانواده اش بازگرداند
غریب آبادی از تلاش ها و اقدامات وزارت امور خارجه کشورمان در سطوح مختلف برای حل مشکل این خانواده و پیوند مجدد کودک با والدینش و عدم همکاری دولت دانمارک به این بهانه قدردانی می کند که هر گونه تصمیم در این مورد بچه ایرانی فقط ساخته دادگاهه.