داستان به درد کسی نمی خورد


من دوستان زیادی را گرفتم زیرا هیچ کدام را در شما ندیدم
شمع از هیچ سالنی نمی آمد

این عادت خوش شانسی من نبود که به من یادآوری کردی
این نوع انتقاد به ویژه به ورشکستگی ضربه زد

آیا شما در مورد این بزرگوار صحبت می کنید؟ آیا چهره ای مهربان تر از این وجود دارد؟
دامن خنک تر از این هم هست؟ چگونه یک فرد کند را توصیف می کنید؟

خدمتکار را در سلول قفل کن
تا جنگ موسوی پیش بیاید

در روز ولنتاین به پارک نروید
یا آن را گل یا زیبایی نرگس بدانند

بپرسید کجا بروید
سنگ آزار و اذیت دوستان به اندازه کافی درد ندارد

داستان به درد کسی نمی خورد
تکنولوژی مشکل درد عشق را حل نمی کند

همه اینها سعد را نیش می زند و سنگین می کند
مونسی جای دیگری نمی رود