خوزستان/اعتراض به قطع برق با نوزاد گرمازا (فیلم)
یکی از شهروندان روستای منصوره در حالی که نوزاد گرمازده خود را در آغوش می گیرد در مقابل نیروگاه شادگان خوزستان می گوید: این نوزاد چه گناهی کرده است. از ۱۱ تا امروز براقش کنم به ماشین گرمه. گناهشان در گرما چیست؟ بیا ببین چرا مادر و خواهرش از گرما در ماشین بنشینند گناه دارد؟