خواه یا نه تخصص داوری تفریحی استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بکان / ریختن مدافع استقلال مناسب بود؟




داور در برخی صحنه ها اشتباهاتی داشت کدام ممکن است تاثیرگذار بود.