خبرگزاری مهر جشنواره پرواز بادبادک ها را در کرمانشاه برگزار می تنبل | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، همراه خود حضور مردمان کرمانشاه جشنواره پرواز بادبادک در پارک سراب قنبر کرمانشاه برگزار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار ها لحظات شاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفرحی را در امتداد طرف هم سپری کردند.