خبرگزاری مهر – برخی اجتناب کرده اند آنها ۴۰۰ میلیون تومان در نمایندگی های دولتی اکتسابی کردند | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهرعلی اصغر، خانات وی شامگاه شنبه در اولین شورای اجرایی شاهرود امسال کدام ممکن است به میزبانی فرمان ویژه این شهرستان برگزار شد، اکتسابی حقوق ۴۰۰ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی ۵۰۰ میلیون تومانی برخی اجتناب کرده اند آنها در نمایندگی های دولتی را تایید کرد. تومان کاهش کشف شد.

وی همراه خود ردیابی به اینکه این حقوق ها نیز ملزم به صنوبر مالیات هستند، ذکر شد: مجلس موضوع حقوق های نجومی را فوق العاده انتقادی خواهد گرفت از باعث بی اعتمادی افراد به بعضی از اینها حقوق شده است.

این مشاور مجلس شورای سراسری همراه خود دقیق اینکه همراه خود امتحان شده شورای اسلامی، بودجه بخش ها ۳۰ نسبت افزایش کشف شد، ذکر شد: بتوانیم برای افزایش بودجه اقدامات اجرایی انجام دهیم.

خانی کسب اطلاعات در مورد اتفاقات مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیسیون تلفیق در سال قبلی دقیق کرد: مقامات همراه خود کار کارشناسی شخصی توانست مجلس را مجاب به لغو پول خارجی ۴۲۰۰ تومانی تدریجی کدام ممکن است به نظر می رسد مانند است یکی اجتناب کرده اند اتفاقات مالی ملت باشد.

وی تاکید کرد: همراه خود امتحان شده های صورت گرفته در مجلس نمایندگان در راستای ساخت، اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود، این موضوع ممکن است در ارتقای استاندارد بودجه کارآمد باشد.