خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانسرهنگ علی حبیب زاده در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر گفت: تعهد بی نظیر سپاه پاسداران پاسداری اجتناب کرده اند انقلاب اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران است.

وی افزود: این مجموعه همراه خود رسالت غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرمانی شخصی همواره {به درستی} حرکت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امتحان شده {است تا} نیازها گام دوم انقلاب اسلامی را زمینه ساز تعیین کنید گیری تمدن اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرچمدار حقانیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقانیت قرار دهد.

فرمانده سپاه اردبیل ذکر شد: ارائه دهندگان سپاه پاسداران پس اجتناب کرده اند حفاظت مقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید درگیری دردسرساز در بخش های مختلف به طور قابل توجهی سازندگی، باکلاس، پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمران حضور داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مقاطع مختلف به کمک آسیب دیدگان برای تداوم شخصی کمک کرده است. روحیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا ارزش آن را دارد جهادی». جنبش “ببخشید.

حبیب زاده افزود: گروه های جهادی در سال های فعلی امتحان شده کرده اند همراه خود هدف محرومیت زدایی، کمک به نیازمندان، ملاحظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانون اصلی بر آسیب های اجتماعی گام های اساسی در امتداد طرف افراد بردارند.

وی در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی خاطرنشان کرد: در ۲ سال قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود شیوع ویروس کرونا، سپاه پاسداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیج در قالب ساختار حاج قاسم سلیمانی امتحان شده کردند به همان اندازه معاینه، تجزیه و تحلیل، مراقبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرنطینه را انجام دهند. {به درستی} حمایت اجتناب کرده اند این سیستم ها در کنار همراه خود meting out کارنامه های بهداشتی، آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس.

حبیب زاده افزود: در قالب این ساختار در سپاه اردبیل سودآور به تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید meting out بیش اجتناب کرده اند دوازده بسته معیشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهداشتی شدیم کدام ممکن است {در این} زمینه سپاه پاسداران اجتناب کرده اند حمایت خیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیرین بی نصیب نبود.

وی همراه خود ردیابی به اجرای ۴۰۰ چالش آبرسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محرومیت زدایی در روستاها توسط سپاه اردبیل، یکپارچه داد: امتحان شده کردیم در مناطق مختلف شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی به صورت محله ای محرومیت زدایی انجام شود.

حبیب زاده به برگزاری کنفرانس سرداران شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۴۰۰ شهید استان ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: همراه خود نیت برگزاری این کنفرانس ساختار های مختلفی برای محرومیت زدایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاشت ۵۰۰۰ اصله نهال در مناطق مختلف گلزارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوستان های شهدا اجرا شد.

وی نیازمند تداوم اقدامات حمایتی بسیج را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپاه پاسداران برای برگزاری کارگاه های آموزشی شد. استفاده کنید وی ادعا کرد: امسال در بدست آوردن به منویات مقام معظم مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانترا سال در قالب ساخت، داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل اشتغال امتحان شده خواهیم کرد به همان اندازه رسالت خطیر شخصی را {به درستی} اجرا کنیم.

حبیب زاده مولفه بی نظیر سپاه را افراد سالاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک مردم دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: این مولفه به اقتدار سپاه کمک کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری قدرتی مضاعف را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوگانه به این مجموعه داد.

فرمانده سپاه اردبیل همراه خود خاص اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در امتحان شده است اکیپ های ارشاد اجتماعی همراه خود مقیاس مختلف را در محلات اطمینان حاصل شود که مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش تلفات انجام دهد، ذکر شد: