خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر ، محمدرضا حسین نژاد ظهر همانطور که صحبت می کنیم چهارشنبه در نشست همراه خود اصناف خراسان شمالی در استانداری تصدیق شد: تحمیل تعادل در قیمت موارد یکی اجتناب کرده اند وظایف مهم اصناف را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصناف است. “

ولی خراسان شمالی ذکر شد: باید شاهد مدیریت دقیق موارد همراه خود قیمت صحیح توسط افراد باشیم.

وی افزود: همراه خود وجود این {محدودیت ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنگناها، شاهد حضور سرزنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت دقیق اتحادیه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحادیه ها در درجه بازار بوده ایم.

حسین نژاد خاطرنشان کرد: همراه خود مشارکت اتحادیه ها در مدیریت دقیق قیمت ها شاهد افزایش کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنجکاوی مندی افراد خواهیم بود.

وی ذکر شد: رشد شهرستان در سایه همدلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم افزایی همه مدیران تجهیزات های اجرایی محقق تبدیل می شود.