خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان



فریبرز مرادی ذکر شد ادعا کردن لمهر همراه خود ردیابی به تردد ۱۷۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۸ تجهیزات خودرو در محورهای مواصلاتی گیلان در در یک روز واحد روز قبل از این ذکر شد: {در این} مدت ۶۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۰۳ تجهیزات خودرو وارد گیلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷۵ تجهیزات خودرو اجتناب کرده اند مبادی خروجی استان خارج شدند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید.

وی افزود: تا حد زیادی خودروهایی کدام ممکن است اجتناب کرده اند محور رامسر {به سمت} چپکسر می آیند ۲۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۵۳ تجهیزات خودرو سند شده است.

مرادی یکپارچه داد: {در این} مدت ۵۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۴۲ خودرو اجتناب کرده اند آزادراه رشت به قزوین اجتناب کرده اند گیلان خارج شدند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید.

مدیرکل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار زمینی گیلان افزود: تقاطع امامزاده هاشم همراه خود ۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰۵ اتومبیل در ساعت بیشترین تردد را داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن ۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۳۸ اتومبیل در آزادراه رشت قزوین قرار دارند.

مرادی ذکر شد: عصر قبلی عالی هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰ بازدید داخل استانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برون استانی در محورهای مواصلاتی گیلان به سند رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۸۶ مسافر جابجا شدند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید.