خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی اجتناب کرده اند سوی «یوسف نوری»، «رضا عزتی» وزیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش شناخته شده به عنوان سرپرست کل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش لرستان منصوب شد.

در گذشته اجتناب کرده اند رضا عزتی، آقای عیسی سهرابی به مدت ۹ ماه سرپرست آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش لرستان بود.

مراسم تودیع را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارفه مدیرکل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش برستان ساعت ۱۴ در این زمان سه شنبه همراه خود حضور رئیس گروه مدارس غیردولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت از ما وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش در مجمع برگزار تبدیل می شود. سالن وسط آموزش گروه جهاد کشاورزی لرستان.