حمید کاشانی اجتناب کرده اند این سیستم صبحگاهی تلویزیون استعفا دادفروش همراه خود محتوای متنی کشتی:

حجت الاسلام حمید کاشانی کدام ممکن است در این سیستم صبحگاهی جامعه سه یکی اجتناب کرده اند پرمخاطب ترین حضورش در سال های فعلی بود، همراه خود تخلیه متنی در صفحه خصوصی شخصی اجتناب کرده اند حضور در این سیستم شهری تسلیم شدن داد.

عقیق: حجت الاسلام حمید کاشانی کدام ممکن است حضورش در این سیستم صبحگاهی جامعه سه یکی اجتناب کرده اند پرمخاطب ترین این سیستم های سال های فعلی بود، متنی را در صفحه خصوصی شخصی چاپ شده کرد همراه خود عنوان این استعفا را جهاد برای دلیل می دانم حضورش در این سیستم. تاپم را جدا کشیدم

محتوای متنی ارسالی این سخنران به رئوس مطالب زیر است:
به تماس گرفتن خدا

خاص فضایل امیرالمؤمنین(ع) در همه زمان ها اجتناب کرده اند درخواست شده است های حقیر {بوده است}.
۴ سال پیش کدام ممکن است توانستم این فضائل را در وب سحر خاص کنم، شخصی را غرق در شأن درک سفره حضرت رضا علیه السلام دیدم. این مسیر مشکلات زیادی داشت کدام ممکن است ممکن است به عشق امام ندیدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاوان عهدشکنی، فشارها، اصلاحات ناگهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید… را دادم.
در سال های فعلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر بار در ایام نزدیک به ماه مبارک رمضان، فشارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تغییراتی بوده کدام ممکن است ما را مجبور به تعطیلی آن به خاطر شیعیان کرده است. با این حال همانطور که صحبت می کنیم همراه خود وجود اینکه حدود ۱۰۰ روز است کدام ممکن است به صورت تیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ساخت محتوای سحر می پردازیم، یک بار دیگر فشارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتفاقاتی رخ داد کدام ممکن است باعث شد به این نتیجه برسم کدام ممکن است همراه خود تثبیت عمر امیرالمومنین علیه السلام. همراه خود گفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتن رفتارهای نادرست علیه مردانگی سایه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر مخرب رفتار آنها بر همه عامل اجتناب کرده اند جمله رسانه سراسری.
گرد و غبار پای حبیب امیرالمؤمنین علیه السلام.
حمید کاشانی