حقوق کدام بازنشستگان ۵۷ درصد افزایش یافت؟
امسال بر اساس بند ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، افزایش حقوق برای همه دریافت کنندگان حداقل دستمزد و ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان ۵۷ درصد و برای دریافت کنندگان بالای ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان ۳۸ درصد است. ۵۱۵ هزار تومان افزایش یافته و بند ۹۶ قانون تامین اجتماعی اعمال شده است که از این ماه ۳۸ درصد حقوق مستمری بگیران پایه دیگر افزایش و احکام آنها صادر می شود.