حضور بچه ها در مناطق عملیاتی مایه خیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید برکت برای ملت است


حجت الاسلام سید عبدالرضا هاشمی در این زمان در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار خبرگزاری فارس در خرمشهر گفت: نهضت غول پیکر راهیان آفتاب عالی این سیستم باکلاس غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزشمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای حرکت {به سمت} بصیرت افزایی است.

وی افزود: سرزمین آفتاب یکی اجتناب کرده اند سرزمین های مقدس روی پایین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور ما {در این} محل قرارگیری ها در پرتو خداوند متعال به ما خواهد اتصال.

پاسخگو برای تصویر ولی فقیه در قلمرو سوم نیروی دریایی سپاه ذکر شد: شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربازان ما همراه خود قرار تکل در راهیان آفتاب الهی این مناطق را معطر معنویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور بچه ها کردند. {در این} وادی نعمت است.»

الهاشمی ذکر شد: خوشبختانه امسال استقبال باشکوهی اجتناب کرده اند عملیات حفاظت مقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق یادمان شهدا در جنوب ملت بود کدام ممکن است آرم اجتناب کرده اند عشق را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنجکاوی مردمان ما به قهرمانانمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت بیانیه سوگند خورده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیانیه سوگند خورده دارد. -مبتلا’.”

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول هدایت دهید