حسین ابراهیمی شهردار چاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمخاله شد


حسین ابراهیمی با تاکید بر تفکیک در مبدا و به حداقل رساندن تولید زباله شهردار چاو و شمخاله جلالی شد.حسین ابراهیمی با تاکید بر تفکیک در مبدا و به حداقل رساندن تولید زباله شهردار چاو و شمخاله جلالی شد.حسین ابراهیمی با تاکید بر تفکیک در مبدا و به حداقل رساندن تولید زباله شهردار چاو و شمخاله جلالی شد.حسین ابراهیمی با تاکید بر تفکیک در مبدا و به حداقل رساندن تولید زباله شهردار چاو و شمخاله جلالی شد.حسین ابراهیمی با تاکید بر تفکیک در مبدا و به حداقل رساندن تولید زباله شهردار چاو و شمخاله جلالی شد.حسین ابراهیمی با تاکید بر تفکیک در مبدا و به حداقل رساندن تولید زباله شهردار چاو و شمخاله جلالی شد.

طی مراسمی همراه خود حضور فرماندار لنگرود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای شورا، حسین ابراهیمی شناخته شده به عنوان شهردار چاو را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمخاله راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند نیک بای شهردار احترام شد.

به گزارش تابناک جیلان، طی مراسمی همراه خود حضور فرماندار لنگرود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای شورا، حسین ابراهیمی شناخته شده به عنوان شهردار چاو را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمخاله راه اندازی شد شد.

محمدرضا جلالی {در این} مونتاژ همراه خود ردیابی به اینکه شهرداری ها باید به موضوع تفکیک زباله اجتناب کرده اند مبدا ملاحظه زیادی داشته باشند، بازگشت به شد: چاره ای جز کاهش ساخت زباله های مرطوب نداریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گام دوم باید اجتناب کرده اند مبدا تفکیک شود. .

سرپرست استان لنگرود همراه خود ردیابی به کسب این تجهیزات اظهار داشت:ویندر ترنر»

تجهیزات زباله به کمپوست) برای واحد تولیدی کمپوست لنگرود اظهار داشت: همراه خود این تجهیزات ۲۵۰ تن زباله کمپوست تبدیل می شود.