حداد عادل: برنامه ای داریم که ۲ سال است منتظر بازبینی است/ ۳۰ سال است که دست به برخی از این برنامه ها نشده است.
مدیر فرهنگستان زبان و ادب فارسی: تاکنون رابطه ما با وزارت علوم یک رابطه دوسویه فعال و قابل اعتماد نبوده است. چند ماهی منتظر بودیم تا تغییراتی در وزارت علوم ایجاد شود. در نتیجه این تغییر، برای اولین بار پس از ۱۳ سال، فرصتی برای ارائه گزارشی از فعالیت های شورای تحول در همایش معاونان دانشگاه ها دارم.