جیم کری: به بهزیستی! "ویل اسمیث" چندش آور بودکریس راک شکایتی علیه ویل اسمیت ترتیب نکرده است، با این حال آکادمی مشاوره است کدام ممکن است این موضوع را تجزیه و تحلیل خواهد کرد.