جوان مفقود شده در کوه های شمالی ایلام


بر مقدمه مطالعات تابناک ایلام. بی محمدی ذکر شد: بر مقدمه این گزارش منصفانه نفر در ارتفاعات مفقود شده است کوه های شمال شهر ایلام به «نیروی پاسخ فوری» محل استقرار شناخته شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید علیرغم جست را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوها، تاکنون مفقودی پیدا نشده است.

وی افزود: ۴ جوان بنا به آگاه شخصی دیروز برای مخلوط آوری محصولات رام نشده به کوه های ملا گان رفتند کدام ممکن است {به دلیل} تاریکی هوا یکی اجتناب کرده اند آنها مفقود شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخص مفقودی را نشناخت.

بک محمدی یکپارچه داد: الان عملیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های جستجو را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات ما، ویژه به ویژه در کوهستان، در تپه های مولگان هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار جستجو را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات برای مکان یابی مفقودان را انجام می دهیم.