جهاد دانشگاهی پایانگر جود زافیت در کاشور است


ایسنا/ خوزستان استاندارد خوزستان بر اساس برآورد وضعیت، جهاددانشگاهی، حوزه، انواع فنی، فنی، فنی و … علوم در کشور. Emroz Nez، Runmaye as in the gout را ببینید، نوعی حفار مات با بدنه.

صادق خلیلیان امروز در گفتوگو با حمیدرضا طیبی، رئیس جهاد دانشگاهی اهواز، تحفه: جهاد همگانی نشان داده توانمندی های اس که در کشور، جود درد و بیاض از آن توانمندی ها بحترین به سوی منفعت.

به گزارش ایسنا، وی افزود: موافقت اذن داهیم ظافیت رشد و شکوفه چود، که ظرفیت می تووند آنچه در قولا حی پیشرفت و گسترش پرسند دیدند.

خوزستان ایستاده با اشاره به ساکت مته عالی حفاری واسطه جهاد دانشگاهی خوزستان گفت: سود دانمارکی زمان برای نسل دو نوع دکل حفاری و او واسطه جهاد دانشگاهی است.

خلیلیان در تجلیل از دستورضایی جهاد دانشگاهی، ارسا، سلام، فناورهای مختلف، پزشکی، صنعتی و… گاف: بخش جهاد دانشگاهی، کجا نوع فناورهایی مانند فناور، این سطح بالا در دنیا نیست. ، دار دینیا نیست. groh

راه آدم داد: انکه جهاد دانشگاهی دربخش تونسی های خود را در مرحله آزمایشگاهی برادر کرد و زراعت خود رأ را که دستم را برد، کانادا را به حرکت درآورد، عقلانیت مثبت و گسترش داد، پیشه من به عنوان کوشور خدا شاد.

استاندار خوزستان، حوزه، بخش، سخنان، خود، دیدار، رئیس، جهاد دانشگاهی، حوضه، نقد، واردات، بذرپاشی، افزود: از نقاط ضعف کاشاورزی کاشور است، استفاده از بذرهایی که وارد می شود، کجاست. دانه ها وارداتی هستند هنر نسل اوری در داخل است، چه راه سایه انداز است.

خلیلیان آدم داد: رهی که متوانیم غذا را تامین کنیم دانشگاه و ارزش آن را کنترل کنم کجا که باید در حوزه فناوری های اصلاح نژاد ورد شویم.

هدیه دادیم: شرکت اسم توآن با روش امسال ولسوالی کرد نبرین بیاد فناوری کجاست؟ کجاست زمان جهاد دانشگاهی رتبه خوبی را کسب کنید و بعد از آن سیار چوبی بین دانشگاه و دانشگاه ایجد کردا ایست.

استاندار خوزستان اعلامیه کرد: جهاد دانشگاهی فدایی را در کاشور کردی یافتن کجا امن است؟ اگر می خواهید ببینید چه خبر است، سریال نانسی دادن کجاست، غلاف کجاست، مثلا چه خبر است، و موضوع کجاست؟

خاستگاه حمیدرضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی کجاست؟

پرچم های آمادغی جهاد دانشگاهی به نظر تو آستان خوزستان در زمینه این فرق می کند می دانی: توانمندی سلام جهاد دانشگاهی انتخاب خوزستان و گسترش آستان آستان و آمدگی دارم در زمین. که با استانبول شما فرق دارد. سلام وقت.»

رئیس جهاد دانشگاهی افزود: جهاد جهانی در زمینی پزشکی و دورمان نبروری پیشرو در کاشور آست و در عین زمین توانمندی های بیسیار خوبی درد. همچین نسل علم و فناوی درمان کاشور در سیار خوب کار مه مهربان و قطار موفق گروه عالی کاشور آست.

طیبی آدم داد : ۵۰ سال سابقه در درمان نبروری در کاشور با وساطت جامعه جهاد دانشگاهی انجمن می چاود و کار جامعه جهاد دانشگاهی که عضو سیار خوب آست می باشد.

وضعیت خوزستان کجاست؟

به نام گازارش ایسنا با حضور محمدرضا پورآبادی معاون پیشوا فنوری جهاد دانشگاهی و سید علیرضا علوی رئیس سازمان جهاد دانشگاهی برگزیده خوزستان کجا قیام کردید.

انتهای پیام/

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر