جمله معروف مازندرانی با اشاره به محافظت مرزهای الهی در ماه رمضان – مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، در ادعا مشترک کمیسیون امر به معروف را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهی اجتناب کرده اند منکر، فرماندهی انتظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دادسرای کل استان مازندران در خصوص محافظت مرزهای الهی در ماه مبارک رمضان آمده است: آموزه های ائمه (علیهم السلام) را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگوی آرمانی برگرفته اجتناب کرده اند خوب ارزش های الهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دینی.

{در این} ادعا آمده است: یکی اجتناب کرده اند این آموزه های مقدس در محله اسلامی ایرانی، ماه مبارک رمضان است کدام ممکن است عالی جایگزین است. این بهای آن پرداختن به خوب ارزش های غیر سکولار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهذیب روح {در این} ضیافت الهی است.

ضمناً ضمن تشکر اجتناب کرده اند حضرت حدیث کدام ممکن است عالی بار جایگزین عکس کدام ممکن است برای ورود را انتخاب کنید و انتخاب کنید درک ماه عید به {همه ما} داد اینجا است: بدین انجمن الزامات ذیل طبق قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید به رویداد ماه مبارک را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود برای درمان شرایط روزه داران، الزامات ذیل برای کلیه اقشار، اتحادیه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی حیاتی است. اجرای مراقبت نشده به الزامات ابلاغی مطابق همراه خود مبانی جاری ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرع جرم بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخلفان طبق ماده ۶۳۸ قوانین مجازات اسلامی مشمول اعمال قوانین هستند. راه اندازی شد حدود الهی در درجه محله به طور قابل توجهی در ماه مبارک رمضان.

کمیسیون امر به معروف را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهی اجتناب کرده اند منکر مازندران {در این} اطلاعیه مقرر کرده است: اطمینان حاصل شود که نظارت بر وضعیت مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید {افرادی که} به توضیحات مختلف در موقعیت به روزه تکل نیستند، متصدیان امکانات پذیرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رستوران های محیط خیابان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایستگاه ها می توانند همراه خود مجوز پلیس نظارت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اماکن کلی باید به صورت محدود همراه خود رعایت شئونات اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استتار وضعیت اطمینان حاصل شود که عدم تظاهر به روزه داری در اماکن کلی ورزش کنند. {افرادی که} به هر دلیلی اعم اجتناب کرده اند بیماری، مسافر بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید … {نمی توانند} روزه بگیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آداب ماه مبارک رمضان، تظاهر به روزه تکل، مصرف کردن، آشامیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید استعمال دخانیات بپردازند. کلی در صورت امتناع، مدیران شهرک های ساحلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفرجگاه های شخصی موظف به رعایت اطلاعات قانونی، انتظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلاقی در ماه مبارک رمضان (کارگران، مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراجعین) هستند.

اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است خودروها خصوصی محسوب نمی شوند، کلیه رانندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران ناوگان بار کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتومبیل خصوصی موظفند حرمت ماه مبارک رمضان را رعایت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند هرگونه تظاهر به روزه داری، آلودگی صوتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعمال خلاف شئونات اسلامی خودداری کنند.

قوه قضائیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی انتظامی در استان مازندران بر ایده دستور هشتم قوانین اساسی جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز ماده ۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱ قوانین حمایت اجتناب کرده اند مدیریت. نهیان اجتناب کرده اند انکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعای دادستان موظف به حمایت اجتناب کرده اند سران معروف را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهیان از آن آگاه است کدام ممکن است در چارچوب وظایف قانونی شخصی تذکرات شفاهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امر به معروف را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهی اجتناب کرده اند منکر می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام خرابکاران اقدامات قضایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتظامی انجام تبدیل می شود.