جشن کرامت ماه مبارک رمضان توسط آژانس گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هتلداری یزد – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، احمد آخوندی در نشست همراه خود اتحادیه های صنفی مکان های غذا خوردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید رستوران های مرتبط همراه خود قدرت گردشگری یزد همراه خود تاکید بر اینکه باید شأن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرامت ماه مبارک رمضان محافظت شود، گفت: تمامی پتانسیل ها گردشگری باید طبق عرف را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرف حرکت تنبل. شریعت در ماه مبارک رمضان.

وی همراه خود خاص اینکه نگهبانان بر مقدمه گفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا اتحادیه های مربوطه محدوده می شوند، افزود: در عین جاری باید به در نظر گرفته شده حاضر ارائه دهندگان به مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران باشیم.

آخوندی همراه خود ردیابی به پوشاندن مرحله بیرونی مکان های غذا خوردن، بر رعایت اطلاعات درمورد به محافظت حرمت ماه مبارک رمضان تاکید کرد.

وی اظهار داشت: همراه خود راهکارهای مختلف {اطلاع رسانی} به طور قابل توجهی نصب علائم را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها، نگهبانی را در اختیار مسافران قرار خواهیم داد به همان اندازه مسافران بتوانند اجتناب کرده اند ارائه دهندگان مرتبط استفاده کنند.

مدیرکل میراث زیبایی شناختی، صنایع دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری استان یزد بازگشت به شد: در شهرستان ها نیز روال به همین منوال {خواهد بود}.