جسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله استعاره جلب توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل تاملی است "محمدرضا شعبانعلی" (فیلم)
محمدرضا شعبانلی، چهره آموزشی کشورمان در گفتگویی اجتناب کرده اند فساد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروپاشی محله دلیل جالبی می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را نابودی انسان توضیح دادن می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند نابودی او میکرو ارگانیسم های هیکل اجتناب کرده اند هیکل مصرف شده می کنند. زمان بسیار طولانی. فیلم را حتما ببینید.