تکمیل مدارس خراسان جنوبی، ایز روز شنبه، دشتند
ایسنا/ خراسان جنوبی ستاد آموژ و پروروش خراسان جنوبی گفت: مدارس تمامی آستان از شنبه ۱۴ اسفندماه، دور تمامی، بخش های آموزشی، پزاری، هادری، دانش آموز خواهان بود.

محمدعلی و عقیلی امروز پنج شنبه ۱۲ اسفندماه گروه صاحبان رسانه اعلم کردی: به نظر آدم و ایرتاکی کافی آموزش پیرو نامه های ۷ و ۹ بهمن ماه سال گری باید آزمون شهرستان ها و نواحی را کامل کنید. از سرگیری، حداری، آقادم کنند. آموز، یک ماه است، همه مکتب ها خداحافظی می کنند، همه چیز، شنبه است، درخواست شاد.

به گزارش ایسنا و آوزود: مدیران مدارس پدربزرگ من آگرا آموز در دانشکده مدارس حضور داشتم در عنایت پروتکل لازم است و مدیران مدارس من آنجا هستم من دیدم، آموزش و پورشه را در مورد نظراتش قرار دادم “

اصول آموز و پروروش خراسان جنوبی داده شد: سایر عمداً قانون اساسی را برای کار حمایت کرد. پایش و کنترل کرونا در مدارس (نسخه ۰۷) کامل، دقیق و دقیق.

بیانیه پاسخ: خدمات جامع آموزش، پرورش و آموزش، دانشکده مدارس، در تمامی، بخش های آموزشی عمومی، ابتدایی و متوسطه (دوره اول و دوم، نظری، فنی، صنایع دستی و کاردانش) کجاست. ) می بساد.

PIAM END

لینک منبع

نیاز پیشنهادی


دو محقق کانادایی در بروند که اولین می دانیم که ویروس کرونا از طریق…

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر