توافق قطر با انگلیس برای افزایش تولید گاز از میدان مشترک با ایرانتوافق قطر با انگلیس برای افزایش تولید گاز از میدان مشترک با ایران – تجارت نیوز