تنظیم مدیران امری خالص است


رئیس آموزش و پرورش ناحیه لوداپ/ جمالی معرفی شد: تغییر مدیران امری طبیعی است

به گزارش تبناک کوگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد، معاون آموزش متوسطه آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد {در این} مراسم وظیفه در آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش را امانتی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: داده ها آموزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدرسین شناخته شده به عنوان سرمایه اجتماعی سرمایه هایی هستند کدام ممکن است تاکنون {انجام شده} است. به آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش داده شده است.»

محمد جمالی تنظیم مدیریت را امری خالص دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: باید فضای تهاجمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل برانگیز برای استاندارد آموزش در مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرها تحمیل شود.

وی اظهار داشت: او کدام ممکن است متولی تربیت است باید در یک روز واحد روز وقتش را بگذراند به همان اندازه استعدادهای اهل این کره خاکی شکوفا شود.
وی ضمن تشکر اجتناب کرده اند زحمات رحمت آمیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید حکیمانه جناب آقای محمد رحیم داده ها زاده سرپرست اسبق آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش لوداپ، آقای سادات الله بوردنش را شناخته شده به عنوان سرپرست جدید آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش لوداپ راه اندازی شد کرد.
آقای محمد رحیم داده ها زاده رئیس اسبق آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش لوداپ نیز همراه خود تبریک سال نو را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارشی اجتناب کرده اند ورزش های دوران تصدی شخصی اظهار داشت: در کل سه سال خدمت در لوداپ آنچه در توان داشته ام انجام داده ام.
وی همراه خود یادآوری کنجکاوی به تمرینات حضوری در ایام کرونا، اظهار داشت: در دوران کرونا، تمرینات در جهان لوداب هیچ گاه تعطیل نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده های زیادی برای ارتقای استاندارد تمرینات به پایان رسید.
داده ها زاده محضر اموال آموزشی، تبدیل کردن ۷ گروه فضای آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با به سیستم گرمایشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایشی مدارس را اجتناب کرده اند جمله ورزش های مدیریتی شخصی دانست.
در شکسته نشده آقای سادات الله بوردنش رئیس جدید آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش لوداپ اجتناب کرده اند حسن نیت مدیرکل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش استان کهجیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد تقدیر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم هدف اصلی، قوانین مداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شفافیت در امور را اجتناب کرده اند انتخاب های کاری شخصی عنوان کرد. ممکن است در آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش کار می کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید می گویم: اجتناب کرده اند نتیجه گیری سند اساس آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش استفاده خواهم کرد.
بوردنش دوری اجتناب کرده اند امتیازات محیط ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه ویژه به امتیازات تربیتی را زمینه ساز نتیجه گیری نیازها متعالی تعلیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تربیت دانست.
وی همراه خود خاص اینکه آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش لوداپ نیازمند مورد توجه قرار گرفت دگردیسی آفرین در جهان های مختلف است، اظهار داشت: ملاحظه به امتیازات آموزشی، احیای فضای دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت کرامت مدرسین را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها آموزان نیز مورد ملاحظه ویژه قرار خواهد گرفت.

در نهایت این مراسم اجتناب کرده اند زحمات جناب آقای محمد رحیم داده ها زاده رئیس سابق آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش لوداب احترام به حرکت به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آقای سادات الله بوردانش وظیفه را بر عهده گرفتند.