تماشا کنید محمد اسلامی خطاب به گروس: متاسفم!
محمد اسلامی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره اظهارات گروس مدیرکل آژانس گفت: انتظار داریم که آقای گروس در مورد قوانین آژانس نظر بدهد و اظهاراتش در چارچوب است. قوانین و مقررات و پایان دادن به رفتار سیاسی تحت تأثیر فشار صهیونیست ها. من برای آنها متاسفم، زیرا آژانس طبق تدابیر امنیتی در تمام فرآیندهای ما حضور دارد.