تقدیر اجتناب کرده اند رئیس انقلاب برای فیلم «مقام مهدی»رئیس معظم انقلاب عصر دیروز پس اجتناب کرده اند تماشای فیلم مقام مهدی (عج) اجتناب کرده اند این فیلم مشاوره کردند.

عقیق: پیمان جبلی رئیس رسانه سراسری اجتناب کرده اند دیدن فیلم «پرونده مهدی» رئیس معظم انقلاب خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این فیلم احترام کرد.

الجبلی در یادداشتی همراه خود ردیابی به اینکه رئیس معظم انقلاب شامگاه جمعه این فیلم را تماشا کردند، نکاتی را در احترام شخصی خاص کردند:

فیلم «پرونده مهدی» برتر بود. پر اجتناب کرده اند اطلاعات ظریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید روایت مناسب. این فیلم شخصیت شهدای باکری به طور قابل توجهی محوریت فیلم «آگامهادی» را به تصویر می کشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید روایت می کرد. زاویه روایی فیلم نیز بدیع بود. ویژه به ویژه همراه خود کانون اصلی بر خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار.

برخی اجتناب کرده اند نیمه‌های فیلم اجتناب کرده اند جمله «برخورد آقامهدی همراه خود خانوار‌اش پس اجتناب کرده اند مبایعه نامه آقامهدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برنگشتن پیکر برادرش»، «ممکن است مهدی باکری نیستم» هر دو «رمان مبایعه نامه آقامهدی باکری» پر است. اجتناب کرده اند امتیازات در واقع اطلاعات زیادی در فیلم قابل تامل است. شاید بیست نکته اجتناب کرده اند این کف دست وجود داشته باشد.

این فیلم یکی اجتناب کرده اند آن فیلم‌هایی است کدام ممکن است وقتی تمام شد دوست داریم یک بار دیگر آن را ببینیم. باید اجتناب کرده اند همه عواملی کدام ممکن است در مونتاژ این تأثیر a فوق العاده عملکرد داشته اند، یعنی کارگردان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه کننده فیلم، احترام کرد.